Có 1 kết quả:

suí biàn

1/1

suí biàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as one wishes
(2) as one pleases
(3) at random
(4) negligent
(5) casual
(6) wanton