Có 1 kết quả:

suí kǒu

1/1

suí kǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(speak) without thinking the matter through