Có 1 kết quả:

suí xīn

1/1

suí xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fulfill one's desire
(2) to find sth satisfactory