Có 1 kết quả:

suí yì

1/1

suí yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as one wishes
(2) according to one's wishes
(3) at will
(4) voluntary
(5) conscious

Một số bài thơ có sử dụng