Có 1 kết quả:

suí shǒu

1/1

suí shǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conveniently
(2) without extra trouble
(3) while doing it
(4) in passing

Một số bài thơ có sử dụng