Có 1 kết quả:

suí shēn

1/1

suí shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to (carry) on one's person
(2) to (take) with one