Có 1 kết quả:

suí fēng

1/1

suí fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wind-borne
(2) care-free