Có 1 kết quả:

yǐn rěn

1/1

yǐn rěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bear patiently
(2) to endure silently
(3) to forbear