Có 1 kết quả:

yǐn rěn bù fā ㄧㄣˇ ㄖㄣˇ ㄅㄨˋ ㄈㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep one's emotions inside oneself
(2) to restrain one's emotions