Có 1 kết quả:

yǐn rán

1/1

yǐn rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a feint
(2) a hidden way of doing sth

Một số bài thơ có sử dụng