Có 1 kết quả:

yǐn shēn cǎo

1/1

yǐn shēn cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legendary grass conferring invisibility
(2) fig. to conceal oneself or one's plans