Có 1 kết quả:

gé rè cái liào ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

insulation