Có 1 kết quả:

gé rè cái liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

insulation