Có 1 kết quả:

gé rè

1/1

gé rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to insulate thermally
(2) insulating (material, effect etc)