Có 1 kết quả:

gé háng rú gé shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

different trades, worlds apart (idiom); to sb outside the profession, it is a closed book