Có 1 kết quả:

gé háng sǎo miáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

interlaced scanning