Có 1 kết quả:

gé lí

1/1

gé lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to separate
(2) to isolate

Một số bài thơ có sử dụng