Có 1 kết quả:

gé lí ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to separate
(2) to isolate

Một số bài thơ có sử dụng