Có 1 kết quả:

yǔn kēng

1/1

yǔn kēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

meteorite crater