Có 1 kết quả:

yǔn shí

1/1

yǔn shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meteorite
(2) aerolite
(3) CL:塊|块[kuai4],顆|颗[ke1]

Một số bài thơ có sử dụng