Có 1 kết quả:

yǔn shǒu

1/1

yǔn shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to offer one's life in sacrifice

Một số bài thơ có sử dụng