Có 1 kết quả:

zhàng ài wù

1/1

zhàng ài wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) obstacle
(2) hindrance