Có 2 kết quả:

suí biánsuí biàn

1/2

suí bián

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuỳ tiện

Một số bài thơ có sử dụng

suí biàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as one wishes
(2) as one pleases
(3) at random
(4) negligent
(5) casual
(6) wanton

Một số bài thơ có sử dụng