Có 1 kết quả:

suí sú

1/1

suí sú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) according to custom
(2) to do as local custom requires
(3) do as the Romans do

Một số bài thơ có sử dụng