Có 1 kết quả:

suí jí

1/1

suí jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) immediately
(2) presently
(3) following which