Có 1 kết quả:

suí kǒu hú zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to talk random nonsense (idiom); to say whatever comes into one's head