Có 1 kết quả:

suí dài

1/1

suí dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to carry along
(2) portable