Có 1 kết quả:

suí gǎn

1/1

suí gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) random thoughts
(2) impressions

Một số bài thơ có sử dụng