Có 1 kết quả:

suí jī

1/1

suí jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) according to the situation
(2) pragmatic
(3) random

Một số bài thơ có sử dụng