Có 1 kết quả:

suí jī yìng biàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to change according to the situation (idiom); pragmatic