Có 1 kết quả:

xiǎn zhào

1/1

xiǎn zhào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

evil omen