Có 1 kết quả:

xiǎn fēng

1/1

xiǎn fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perilous peak
(2) the lofty heights

Một số bài thơ có sử dụng