Có 1 kết quả:

xiǎn qiú ㄒㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dangerous ball (in soccer, volleyball etc)