Có 1 kết quả:

xiǎn qiú

1/1

xiǎn qiú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dangerous ball (in soccer, volleyball etc)