Có 1 kết quả:

táo qì

1/1

táo qì

phồn thể

Từ điển phổ thông

đồ gốm, đồ sành sứ