Có 1 kết quả:

táo tǔ

1/1

táo tǔ

phồn thể

Từ điển phổ thông

đất sét làm gốm, cao-lanh