Có 1 kết quả:

táo zuì

1/1

táo zuì

phồn thể

Từ điển phổ thông

say rượu