Có 1 kết quả:

yǐn fú

1/1

yǐn fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hide
(2) to lie low

Một số bài thơ có sử dụng