Có 1 kết quả:

yǐn xiū

1/1

yǐn xiū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

monasticism