Có 1 kết quả:

yǐn xiū yuàn

1/1

yǐn xiū yuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monastery (Christian)
(2) abbey