Có 1 kết quả:

yǐn nì

1/1

yǐn nì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cover up
(2) to hide
(3) to conceal