Có 1 kết quả:

yǐn míng mái xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to conceal one's identity
(2) living incognito