Có 1 kết quả:

yǐn jūn zi

1/1

yǐn jūn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) recluse
(2) hermit
(3) used for homophone 癮君子|瘾君子, opium addict

Một số bài thơ có sử dụng