Có 1 kết quả:

yǐn yù

1/1

yǐn yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

metaphor