Có 1 kết quả:

yǐn tǔ

1/1

yǐn tǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legendary land of hermits
(2) secret land
(3) the back of beyond