Có 1 kết quả:

yǐn mì

1/1

yǐn mì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) secret
(2) hidden