Có 1 kết quả:

yǐn shè

1/1

yǐn shè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (to fire) innuendo
(2) to insinuate