Có 1 kết quả:

yǐn jū lóng zhōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to live in seclusion