Có 1 kết quả:

yǐn xìng

1/1

yǐn xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hidden
(2) crypto-
(3) recessive (gene)