Có 1 kết quả:

yǐn xìng jī yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

recessive gene