Có 1 kết quả:

yǐn qíng

1/1

yǐn qíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sth one wishes to keep secret
(2) ulterior motive
(3) a subject best avoided

Một số bài thơ có sử dụng