Có 1 kết quả:

yǐn è yáng shàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to praise the virtue of sb or sth while concealing their faults