Có 1 kết quả:

yǐn yì

1/1

yǐn yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

implied meaning